Duchovní transformace

/Duchovní transformace
Duchovní transformace2019-04-30T10:58:42+00:00

Skalární síť vědomí – Zuzana Soukupová

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak svými myšlenkami, reakcemi, svými činy ovlivňujete skalární síť vědomí nejen své předlohy života, ale celého Stvoření?

Meditovali jste někdy nad tím, že skutečně VŠE je energie a její pohyb, či spíše „vlnění“, pokud se bavíme o skalárních vlnách?

Zkuste si představit (vaší analytickou myslí) určitou zářivou síť, která je napájena tlukotem vašeho srdce (směrem zezdola) a energií-vědomím Nejvyššího Zdroje (seshora).  Myšlenky, reakce, činy, které jsou kompatibilní s kmitočtem této zářivé sítě (vaší osobní energetické předlohy), způsobují, že tato síť základních jednotek vašeho i celého vesmírného Stvoření doslova ožívá, pulzuje, tvoří další zářivé jiskry této sítě, jakož i linie, které tyto jiskry spojují.

Zřejmě se ptáte, jaké že to jsou myšlenky, reakce, činy, které jsou kompatibilní, jak to můžete vědět…

Ale ano, vaše skutečné vnitřní pocity vám zcela jasně napoví, jaký kmitočet je ten ideální, jen je potřeba těmto pocitům skutečně naslouchat a řídit se jimi. Povede-li se vám to,  a neoplýváte právě možností vstoupit do hlubší meditace, abyste si „prohlédli“ onu zářivou síť, vězte, že vám stačí pohled do nejbližšího zrcadla či zhotovit  si „selfíčko“ mobilem :-), onu záři ve své tváři zcela jistě uvidíte i fyzickým zrakem. Tato záře se však objevuje v celém vašem energetickém poli, přenáší se na kmitočet oné zářivé sítě , a to nejen vaší, ale celého vesmíru, i celého Stvoření.

Pokud se však neřídíte svými vnitřními pocity, ale jednáte např. pod vlivem strachu, lítosti, a/anebo zejména z pozice tzv. nižšího já (ega), k žádnému rozzáření nedochází (pokud si, v případě, že jste dámy, nenanesete na obličej třpytivý rozjasňovač 🙂) a bohužel váš čin byl zcela zbytečný, neboť se nedotkl té zářivé sítě, prostě frekvenčně nedosáhl toho, kým jste… A vy jste ztratili neekonomickým způsobem část své životní energie i čas, tudíž to nejvzácnější, co život  ve fyzické realitě nabízí..

V horším případě, pokud snad vyšlete nízké myšlenky, myšlenky manipulace, odsouzení atd., je možné, že se vám povede na úrovni fyzické reality někomu ublížit, abyste získali vy svůj osobní prospěch, avšak zářivou síť dotyčného nezasáhnete, prostě váš čin se „nezapíše“ do kroniky Stvoření, ovšem vámi vyslaná myšlenková energie (či energie emocí, činů) se obrátí za určitou dobu vůči vám a zastaví vám přísun energie z horní části Existence…

Je tedy zřejmě prospěšné hlídat nejen své osobní energetické pole, zejména však myšlenky, emoce a činy, abychom se pak nedivili, z jakého důvodu se nám určité věci dějí, proč někdy tolik ztrácíme energii, abychom vědomě záři své osobní světelné sítě upravili, a u toho v harmonii s celým Stvořením Nejvyššího Zdroje svým vědomím stále vzestupujíc k NĚMU, žili….

Aura, energetické pole a vědomí – Zuzana Soukupová

To, co nazýváme energetické pole či aura, kterou vlastní každý člověk, je aspektem komplexního energetického pole. ,,Aura” byl, obecně řečeno,  termín používaný k popisu energetického pole obklopujícího jednotlivce a přenášejícího proudy odpovídající vlastnostem myšlenek, emocí a vyššího vědomí, jež tyto lidské bytosti mají. Světelné a zvukové energetické pole  naopak zahrnuje fyzické tělo i celé aurické pole. Sestává  tedy též z buněčné struktury každého orgánu, z molekul každé fyzické buňky, z atomů každé molekuly, a elektronů a subatomických částic každého atomu.

Ztvárnění života, projev hmoty a  individualizace identity jsou ve své podstatě holografickými projekcemi vědomí,  energetické podstaty, nic není skutečně pevné vše sestává  z vědomí a ona zdánlivá pevnost je určena vztahem mezi vědomím, jež formu sleduje, a vědomím, z něhož je forma vytvořena. I lidské fyzické tělo je holografickou projekcí vědomí založenou na šabloně uspořádaných jednotek vědomí, která je živoucím polem sestávajícím z vědomého světla a zvuku.

Ve vyspělých dávných lidských kulturách existovaly metody fyzicko-energetické obnovy, které přirozeným způsobem přispívaly k expanzi vědomí do sfér vyššího vývoje a pomáhaly připravit lidské vědomí  na  ,,vzestup”.

Jestliže jsme schopni pochopit, že lidská mysl je energetickou silou, která neustále prostřednictvím  myšlenkové činnosti vytváří  vzorce v jazyce světla a zvuku, není těžké porozumět tomu, že jaký vliv má myšlenka na naší každodenní realitu.

Je moudré hledět na sebe jako na kompletní  systém fyzického těla-duše (myšlenek a emocí) –vědomí,  jako na soubor  vzájemně provázaných systémů. A každý člověk je nejen jedinečným souborem sjednocených částí, je také  nedílnou částí druhového, planetárního, galaktického, vesmírného a kosmického systému. Stejně tak je zdraví a pohoda lidské bytosti  přímo  spojena s a ovlivněna fungováním většího sjednoceného pole.

Šablony, které umožňují projevy  vědomí jsou složeny z prvotní substance, jejíž jednotky  se spojují dohromady, proplétají se a překrývají navzájem, a utvářejí určitou mřížku, „síť ze světla a zvuku“ , a celá struktura kosmu je vystavěna na základech vzájemně propletených mřížek.   V lidském těle jsou osobní mřížkou ovládány  různé úrovně jeho systému, např. čakry, meridiány, aurické vrstvy -energetického pole, jakož i fyzické systémy, vědomé vědomí a  energetický a multidimenzionální aspekt DNA.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že předpoklad vzestupu vědomí a kompletního energetického systému  je, že vše, co v současnosti považujeme za pevné, doopravdy pevné není, nýbrž to obsahuje ,,sraženou” energii, která drží pohromadě díky jedinému vědomí, a tím je láska k životu,  času a záměru jen proto, aby se později znovu,  ale obohacena o poznání,  rozpustila v energii – vědomí Nejvyššího Zdroje. Jakmile pochopíme základní aspekty lidského organizmu coby energie – vědomí projevující se  v různých dimenzích  Stvoření, je snazší uznat, že nová energie, obsahující kvality vyšší frekvence  lásky a moudrosti  může člověka a jeho energetické pole přeměnit v zcela  novou kompozici, což je v podstatě to, co se děje během duchovně-energetického vzestupu vědomí.  Energie mysli a emocí, jimž říkáme ,,myšlenky” a ,,pocity”, jsou přeměněny přílivem duchovního světla v nový energetický vzorec. Tento nový energetický vzorec by měl být ukazatelem správnosti či odchýlení se ze skutečné cesty vzestupu vědomí.

Cesta je život sám – Zuzana Soukupová

Je zřejmé, že pokud čtete tyto stránky, jste již aktivním účastníkem svého vývoje probuzení, využíváte postupy k odstraňování limitujících struktur z vašeho energetického pole, či se alespoň smíříte s faktem, že tato omezení nejsou vaší součástí..

Vaše vyšší části vás vedou k různým studijním materiálům určeným  ke zrychlení vzestupu vašeho vědomí a poté k důležitým studijním životním lekcím, k rozšíření vašeho vědomí  je vám poskytnut širší  a osvícenější náhled na realitu. Začínáte si hlouběji uvědomovat, že čas neexistuje a realita, jak ji vnímá analytická mysl, není jediná…  Vaše vnímání se rozšiřuje  na vícedimenzionální, přičemž nadále působíte ve fyzickém těle, které je  vaším prostředkem působení ve třetí dimenzi.

Zde se nachází zásadní okamžik, neboť se již nemůžete vrátit k tomu, čím jste byli dříve: buď budete postupovat stále blíže ke své velkoleposti,  nebo spadnete, i s rozšířeným vědomím,  do dramat fyzické reality,  což bude pro vás velmi bolestivé, neboť budete vnímat intenzivněji než jiní lidé jejich nesmyslnost, současně však tím, že jste odmítli postupovat dále, nebudete mít sílu ani možnost se z těchto dramat uvolnit.  Uvědomíte si, že jste součástí sil evoluce vědomí, členy týmu planetárního vzestupu, že jste zde k spolu vytvoření ,,podmínek vzestupu vědomí“… Možná si uvědomujete rozsáhlost tohoto úkolu, můžete se také domnívat, že tato činnost je pro vás jako zdánlivě obyčejného člověka příliš důležitá či obtížná.  Může to nastat v případech, kdy se vaše působení zkomplikuje, neboť doba transformace osob i planety není vůbec jednoduchá. Začínáte také  aktivně přetvářet obrazy reality ve svém osobním poli, a tím v rámci spojené holografické reality i pro celé lidstvo. Uvědomujete si, že to není osobní činnost, nýbrž planetární, galaktická, vesmírná.

I po delší cestě za hledáním sebe sama se však někteří  rozhodnou  neúčastnit se dále změny, rozšíření vědomí,  jelikož nemohou unést zvýšené frekvence světla, tedy mohli by, pokud by vytrvali :-), neboť v této době se spousta okolností života uvede do pohybu.

Ti z vás, kteří jste se to zažili, se možná zpětně usmíváte, ale každý z nás dobře ví, „jak bylo“. Osobně to přirovnávám k tomu, že si občas připadám jako stojící uprostřed obrovského stadiónu, kdy jsem sama již po velmi těžkém sportovním výkonu (tedy unavená, žíznivá, fyzické tělo se klepe únavou) a do toho skrze mě proletují tenisové míčky několik desítek hráčů, a já mám buď uhýbat, nebo prostě ustát „jejich rány“…..  S postupem vědomí do vyšších pater Univerza přibývá rozlehlost stadionu a počet zdánlivých soupeřů. Spousta z nás se již naučila, že jediným vítězstvím je nebojovat, pouze se chránit a ony míčky považovat za vlny energie, které námi projdou, ale my zůstáváme stejní, či naopak posílení odolností vůči nárazu :-),  získanou svou vnitřní silou … .

Nastává tedy čas, kdy se odvracíme od poznatků minulých dob, je možné, že opustíme mnoho přátel, kteří se nevyvíjejí stejným tempem jako my.  Je možné, že vás někteří dokonce zavrhnou a odsoudí, protože jim připadáte divní. V této době lidé mění svou práci, vztahy, manželství apod. – a mohou se cítit velmi osaměle. Po určité době se však objeví noví přátelé, kteří jsou s vámi v rezonanci a s nimiž si můžete povídat o rozšířených realitách. Je to období, kdy zažijete ve větší míře vstup vyšších částí vědomí  a poznáváte, že jste skutečně multidimenzionální bytosti. Prostřednictvím zesílené telepatie začnete  aktivněji komunikovat se svými vyššími identitami, se svými průvodci z jemně-hmotných dimenzí. Díky tomu, že vaše vyšší čakry se začínají více otevírat, začínáte cítit vše silněji než dříve, což způsobí, že napovrch se dostanou energie-vědomí, která nebyla či nejsou prozářena láskou a to za jediným účelem – abyste jim věnovali pozornost, a skutečně se začali milovat jako ctěnou a milovanou jiskru toho JEDINÉHO ZDROJE VŠEHO CO JE.

Váš čakrový systém přechází procesem transmutace do sférické podoby, až se stává jednotným polem podobným velké zářivé sféře obklopující fyzické tělo, MERKABĚ.  Toto čakrové propojení pomáhá emocionálnímu, mentálnímu a duchovnímu tělu ke spojení se v jednotné pole.

Uvědomujte si niterněji spojení se svými vyššími identitami vědomí, své priority si již volíte  podle toho, co je pro vás skutečně důležité, vás smysl pro opravdové vyjádření sebe sama roste. Začínáte si tedy plně přát žít svůj život opravdově, být TÍM, KÝM JSTE VE SVÉ NEJZÁŘIVĚJŠÍ PODOBĚ skalární sítě SVĚTLA a ZVUKU, kým JSTE ve své NEJNITERNĚJŠÍ PODOBĚ. Spousta z vás již ví, že CESTA VZESTUPU VĚDOMÍ není žádným koníčkem pro zkrácení chvil kdy „nic nedávají v televizi“, či kdy se „nudíte“….

Máte své niterné poznání, že tato CESTA JE ŽIVOT SÁM……….

Hologram života – Zuzana Soukupová

Docházíme k důležitému poznání, že duchovně-energetický vzestup přináší lidem, kteří jsou připraveni k vědomé účasti jako spolutvůrci s kosmickými zákony Nejvyššího Zdroje, dar svobody změnit jejich životy. Nikdo z lidí nedosáhne suverenity, dokud ze svobodné vůle neprokáže poslušnost kosmickým  zákonům, požadujícím ve fyzickém vtělení vyzařování ctností a skutečné duchovnosti vysokých dimenzí. Čím více člověk žije během každodenního života tyto ctnosti, daří se mu žít ve  větší harmonii a svobodě. Duchovně-energetický vzestup tedy zahrnuje revoluční změnu vědomí – odvrácení se od života plného sobeckého chování, jakož i od nevědomých negativních vlivů a povznesení se k zdokonalení – doslova posvěcení našeho životního plavidla – fyzického těla i analytické mysli, které mají následovat dokonalost šablony stvoření, aby mohly přijmout vysoké energie-světlo nejvyšších dimenzí Zdroje.

Naše jednotlivá energetická pole včetně těla fyzického, jsou dle přesných zvukových měřítek vnořena do šablony harmonických rozměrů, přesně odpovídajících rámci vesmírné šablony. Vše, co kdy existovalo v tomto vesmíru je zaznamenáno v této vesmírné šabloně. Fyzická anatomie, celý náš energetický systém – tělo fyzické, emocionální, mentální i duchovní,  odpovídá tedy přibližně vesmírné šabloně  tohoto vesmíru a naše životní cesty se vyvíjejí prostřednictvím této šablony a spirál spojujících naší osobní šablonu s tou vesmírnou.

Hologram je projevem vlastností světla, způsob, jak se světlo polarizuje, zhušťuje a šíří, jak světlo ovlivňuje vše kolem.. To co nazýváme „realita“ je vlastně promítání iluze v časovém rámci vesmírného hologramu. Hologram je vytvořen spojením řady frekvenčních sítí magnetické i elektrické polarity, nebo též – jinak řečeno – spojením více vrstev šablon na základě vzorů vesmírné geometrie. Vesmírný hologram zahrnuje všechny časové cykly, stejně  tak však i počátek i konec – a to vše simultánně, a to tak, jak se multidimenzionální vědomí vyvíjí během kompletní alchymie času a prostoru. Určité instrukce ohledně kolapsů mřížek, kolapsu os času, které již proběhly v dávných dobách z hlediska lineárního času, nám pomáhají pochopit, co se děje v této době s celou planetou, tedy během konce vzestupného cyklu .

Fyzické tělo je lehkým holografickým projektorem, lidský centrální nervový systém zpracovává elektrické impulsy přenášené z DNA kódu, jenž dále neurologicky přenáší do mozku pokyn k vnímání externích obrázků jako kontextu reality.  Tyto elektrické impulsy přenášené z multidimenzionální energetické podoby DNA kódu by měly být projeveny (tj. magnetizovány) ve fyzické realitě. Člověk může zažívat pouze úrovně té multidimenzionální reality, která byla naprogramována do kódu jeho multidimenzionální energetické DNA a osobního šablony stvoření (více-dimenzionální mřížky – v této vesmírné časové holografické šabloně 12ti dimenzionální). Stáváme-li se vědomými spolutvůrci jako skutečně duchovní lidé, jsme pak schopni řídit své emoce, myšlenky i činy a měnit svůj tzv. osud.

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama 1. část

Základním principem každého života je ono Nekonečné věčné vědomí Nejvyššího Zdroje, z něhož vyvěrá veškerá tvůrčí činnost, ale též i vše, co lidská mysl dovede pochopit, neboť  z Něj vzešla. Onen prvotní věčný Zdroj všeho, jenž spočívá ve SVÉ vlastní síle a proudí do životů i činností nás všech.

Pokládáme-li si otázku, co je to vlastně skutečný život, odpověď nalezneme v jediné odpovědi, je to TVŮRČÍ ČINNOST, která je v souladu s proudem energie z Nejvyššího zdroje, v souladu s naší osobitou životní cestou a námi samotnými. Většina lidí však v uspěchanosti zdánlivého života neovládnutím svých myšlenkových pochodů a reaktivních emocí, tento jediný dar života, jenž byl každému z nás poskytnut, kvalifikuje nízkými energiemi mentálního a emocionálního charakteru zdánlivé osobní moci a tím paradoxně brzdí proud energie ze svého vlastního nitra, ze svého vlastního rezervoáru energie, jenž je neustále doplňován z vyšších dimenzionálních pásem čistými proudy životní síly, jejichž podstatou je čirost.

Tato čistá energie, tvůrčí síla vědomí Nejvyššího Zdroje vlastní tendenci stále proudit do našeho života, a to stále stejně čirá, dokonalá pro nás samotných, majestátní  a vznešená.

Nalezení sebe sama, pocítění své osobní životní jiskry, jež je spojena s oceánem vědomí Nejvyššího Zdroje, uvolňuje proud energie, která nás směřuje na naši osobní životní cestu,  i k co největšímu projevení naší osobité tvůrčí síly,  jako individuální jiskry JEDNOTY VŠEHO CO JE.

Co nejniternější kontakt se svým nitrem, s onou jiskrou života, představuje uznání tvůrčí síly Nejvyššího Zdroje v nás a skrze nás, pomáhá nám k tomu, abychom se nenechali omezovat falešnými touhami osobního já (ega), touhami naší rodové linie, či falešnými touhami našeho okolí.

Povede-li se nám udržet toto spojení se svým nitrem, s onou jiskrou života, energií, která umožňuje našemu fyzickému srdci tepat, jsme spojeni s čirou a tvůrčí silou, která nás provází našim jedinečným tvůrčím vyjádřením.

Základním předpokladem co nejniternějšího spojení se svým nitrem je tedy ovládání myšlenek a emocí, kontrola pozornosti.  Směřujeme-li svou pozornost na nedokonalé projevy, umožníme jim, aby vstoupily do našeho života, staly se naší součástí. Naše myšlení a emoce způsobily v minulosti zcela jistě poměrně slušnou dávku disharmonie, proč se tedy nepokusit tento chaos po sobě uklidit a naučit se věnovat svou pozornost spíše svému nejhlubšímu nitru, kde sídlí ona tvůrčí síla, jež vlastní moc nás navést na tu správnou kolej, jíž se máme vézt harmonickým a tvůrčím způsobem?

Kolik pozornosti věnujeme (byť i nevědomě) odsuzování, kritice, hanobení, ale též obavám, strachu a nelásce, a cítíme se pak unaveni, nemocni, doslova tzv. bez života. Ale tento život námi proudí stále, jen zneužitím JEHO původní čirosti jsme jej kvalifikovali ze svobodné vůle či pod vlivem tzv. okolností nízkými vibracemi, vytvořili jsme si sami tvůrčí silou, která chtěla být ve své podstatě skutečně „tvůrčí“, energetické bloky, které brání v jejím přirozeném toku. Vědomým obrácením pozornosti do svého nitra máme šanci tyto bloky rozpoznat a transformovat ve Světlo, tudíž ona čirá energie nám dává šanci proudit znovu svým přirozeným čirým tvůrčím způsobem, jenž je jedinečný pro každého z nás…

(pokračování příště…)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky izuz-centrumpraha.cz

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama 2. část

Zuzana Soukupová

Během meditačních cvičení i hlubokého zvnitřnění je pro osoby, které se na své osobní cestě vzestupu vědomí i energetického pole nacházejí delší dobu, poměrně snadné udržet si vnitřní klid, harmonii v duši a vnímat energie vyšších sfér. Potíž obvykle nastává během každodenního života, ve styku s vnějším světem, kdy jsme někdy doslova bombardováni nízkými myšlenkami a emocemi svého nejbližšího okolí, společenskými zvyklostmi i zdánlivými problémy.
Je potřeba si připomenout, že v životě existují pouze dvě oblasti činnosti: vnitřní a vnější. Povede-li se nám řídit se pouze vnitřní silou podle jejího plánu dokonalosti, vnější síly ztrácejí svoji moc.
Nejde o pozitivní vizualizaci naplněných přání, jak tomu učí mnohé esoterické směry, jde o hluboký pocit vlastní vnitřní síly, vnitřního vedení, o schopnost udržet si tento vnitřní pocit uvnitř sebe za každých okolností, doslova se stát tímto pocitem. Napomůže nám k tomu připomenutí si vlastní životní esence, onoho duchovního i energetického potenciálu, který umožňuje našemu fyzickému srdci tepat. Tuto vnitřní sílu můžeme pocitově vnímat zejména během hlubokých meditací, jako záření, je vhodné však si připomínat její existenci i během každodenního života.
Pravděpodobně nyní vnitřně namítáte, že je to nesnadné, osobně s vámi souhlasím, ale jak již velký Mistr říkal: „Široká a dlážděná cesta je cestou do pekel, pouze ta strmá a úzká vede do nebe…“. Snažíme-li se dosáhnout mistrovství uvnitř sebe sama, je to vlastně to nejtěžší, co jsme si mohli vybrat, ale když se podíváte například na špičkové umělce, vynálezce, sportovce, žádný z nich nedosáhl vítězství pouhým naříkáním, odsuzováním soupeřů či bezcílným brouzdáním po internetu, každý z nich musel dát do svého vítězství doslova „sám sebe“, svůj čas, svojí energii, plné zaměření svého vědomí.
Prostřednictvím analytické mysli je nám umožněno důvěřovat různým senzačním informacím, které jsou nyní v tak hojné míře dostupné např. na internetu. Záleží však pouze na každém z nás, zda alespoň stejným způsobem, nejlépe však mnohem více, budeme věnovat důvěru svým niterným pocitům, tedy sami sobě, našemu nejhlubšímu nitru, zda budeme tyto své niterné pocity i žít, tedy prezentovat v každodenním životě.
Pokud usilujeme o to, abychom co nejvíce pronikli do svého nejhlubšího nitra, přímo ke své duchovní podstatě, jedná se o ten nejmocnější prostředek k uvolnění vnitřní síly lásky, moudrosti a pravdy, které však chtějí být vyjádřeny v každodenním životě, nikoliv jen v meditačních postupech a zvnitřňování se.
Naše pocity, které pravdivě vyjadřujeme svými činy, jsou energií-vědomím Nejvyššího Zdroje, jenž skrze nás jedná. Záleží tedy jen na nás, zda i v těch těžkých životních lekcích udržíme čistotu, pravdivost toho, kým ve skutečnosti JSME, či kvalifikujeme čistou a zářivou energii-vědomí nepravdami o tom, kým skutečně uvnitř sebe sama JSME….

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama 3. část

Vnitřní sílu hledáme uvnitř sebe sama během celé naší  osobní cesty životem. Obvykle začíná v momentě, kdy jsme se jako děti snažily prosadit své názory, tolikrát jsme byli považováni za „bláhové“, „životem nezkušené“, ale přitom jsme vnitřně cítili, že máme svoji pravdu. Projevit tuto vnitřní pravdu však přestavuje vynaložit vnitřní sílu, která většině z nás jako dětem chyběla.

Naše skutečná vnitřní síla se však může projevit, jen pokud máme víru, víru v sebe sama, víru v správnost našich pocitů, myšlenek a činů.

Zkusme se tedy nyní zamyslet nad tím, komu  a jakým způsobem, v jakých opakovaných životních lekcích předáváme svoji vnitřní sílu?

Kdy nám tak málo schází, abychom co nejvěrněji projevili to, kým skutečně jsme, ale vlivem různých společenských masek, šablon, očekávání našeho okolí, prostě svoji vnitřní sílu doslova stáhneme a necháme sebou manipulovat, zastrašovat či se raději přizpůsobíme okolnostem? …

Z pohledu sjednocení polarit  magnetického a elektrického aspektu  životní energie (tzv. mužského a ženského principu) je projevená vnitřní síla sjednocením záporných a kladných  energií – emocí, kdy vzniká určité rozhodnutí, které pokud je správné pro naši osobní životní cestu,  doslova rozšiřuje, pozvedává naše vědomí, a toto rozhodnutí je skrze naši vnitřní sílu vyzářené do našeho života formou určitého „pevného rozhodnutí“, činu, to my sami se skrze něj vyjadřujeme, jsme touto vnitřní silou, jsme tímto poznáním.

Pokud však pod vlivem různých okolností tuto vnitřní sílu stáhneme zpět, můžeme se domnívat, že „takto je to lepší“, ovšem naše vědomí – energie klesají na úroveň  vědomí – energie dimenzionálního pásma toho člověka, situace či činu, kam jsme svoji osobní vnitřní silu dobrovolně snížili.

Chceme-li postupovat po své osobní cestě duchovně-energetického vzestupu vědomí směrem vzhůru, je vhodné občas či pravidelně provádět „revizi“ odevzdávání osobní vnitřní síly, neboť pak ony četné duchovně-energetické postupy, které pravidelně provádíme za účelem zvýšení vědomí, doslova anulujeme odevzdáváním své osobní vnitřní síly jiným.

Vnitřní síla je úzce spojena s pocitem lásky, neboť zejména ve fyzické realitě, ale i v dimenzích vyšších, bez aspektu skutečné duchovní lásky to, co je projevené, je pouhou iluzí, která se nezaznamenává na „harddisk“ naší duchovně-energetické šablony stvoření. Pouze skrze skutečný hluboký pocit lásky k životu lze projevit opravdovou vnitřní sílu, prostou sobeckých motivů, onu sílu, která pozvedá VŠECHNY a VŠE….

Zůstaňte s námi v kontaktu

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím