Duchovní transformace

/Duchovní transformace
Duchovní transformace2019-03-13T13:19:57+00:00

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama

Zuzana Soukupová

1. část

Základním principem každého života je ono Nekonečné věčné vědomí Nejvyššího Zdroje, z něhož vyvěrá veškerá tvůrčí činnost, ale též i vše, co lidská mysl dovede pochopit, neboť  z Něj vzešla. Onen prvotní věčný Zdroj všeho, jenž spočívá ve SVÉ vlastní síle a proudí do životů i činností nás všech.

Pokládáme-li si otázku, co je to vlastně skutečný život, odpověď nalezneme v jediné odpovědi, je to TVŮRČÍ ČINNOST, která je v souladu s proudem energie z Nejvyššího zdroje, v souladu s naší osobitou životní cestou a námi samotnými. Většina lidí však v uspěchanosti zdánlivého života neovládnutím svých myšlenkových pochodů a reaktivních emocí, tento jediný dar života, jenž byl každému z nás poskytnut, kvalifikuje nízkými energiemi mentálního a emocionálního charakteru zdánlivé osobní moci a tím paradoxně brzdí proud energie ze svého vlastního nitra, ze svého vlastního rezervoáru energie, jenž je neustále doplňován z vyšších dimenzionálních pásem čistými proudy životní síly, jejichž podstatou je čirost.

Tato čistá energie, tvůrčí síla vědomí Nejvyššího Zdroje vlastní tendenci stále proudit do našeho života, a to stále stejně čirá, dokonalá pro nás samotných, majestátní  a vznešená.

Nalezení sebe sama, pocítění své osobní životní jiskry, jež je spojena s oceánem vědomí Nejvyššího Zdroje, uvolňuje proud energie, která nás směřuje na naši osobní životní cestu,  i k co největšímu projevení naší osobité tvůrčí síly,  jako individuální jiskry JEDNOTY VŠEHO CO JE.

Co nejniternější kontakt se svým nitrem, s onou jiskrou života, představuje uznání tvůrčí síly Nejvyššího Zdroje v nás a skrze nás, pomáhá nám k tomu, abychom se nenechali omezovat falešnými touhami osobního já (ega), touhami naší rodové linie, či falešnými touhami našeho okolí.

Povede-li se nám udržet toto spojení se svým nitrem, s onou jiskrou života, energií, která umožňuje našemu fyzickému srdci tepat, jsme spojeni s čirou a tvůrčí silou, která nás provází našim jedinečným tvůrčím vyjádřením.

Základním předpokladem co nejniternějšího spojení se svým nitrem je tedy ovládání myšlenek a emocí, kontrola pozornosti.  Směřujeme-li svou pozornost na nedokonalé projevy, umožníme jim, aby vstoupily do našeho života, staly se naší součástí. Naše myšlení a emoce způsobily v minulosti zcela jistě poměrně slušnou dávku disharmonie, proč se tedy nepokusit tento chaos po sobě uklidit a naučit se věnovat svou pozornost spíše svému nejhlubšímu nitru, kde sídlí ona tvůrčí síla, jež vlastní moc nás navést na tu správnou kolej, jíž se máme vézt harmonickým a tvůrčím způsobem?

Kolik pozornosti věnujeme (byť i nevědomě) odsuzování, kritice, hanobení, ale též obavám, strachu a nelásce, a cítíme se pak unaveni, nemocni, doslova tzv. bez života. Ale tento život námi proudí stále, jen zneužitím JEHO původní čirosti jsme jej kvalifikovali ze svobodné vůle či pod vlivem tzv. okolností nízkými vibracemi, vytvořili jsme si sami tvůrčí silou, která chtěla být ve své podstatě skutečně „tvůrčí“, energetické bloky, které brání v jejím přirozeném toku. Vědomým obrácením pozornosti do svého nitra máme šanci tyto bloky rozpoznat a transformovat ve Světlo, tudíž ona čirá energie nám dává šanci proudit znovu svým přirozeným čirým tvůrčím způsobem, jenž je jedinečný pro každého z nás…

(pokračování příště…)

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky izuz-centrumpraha.cz

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama

2. část

Zuzana Soukupová

Během meditačních cvičení i hlubokého zvnitřnění je pro osoby, které se na své osobní cestě vzestupu vědomí i energetického pole nacházejí delší dobu, poměrně snadné udržet si vnitřní klid, harmonii v duši a vnímat energie vyšších sfér. Potíž obvykle nastává během každodenního života, ve styku s vnějším světem, kdy jsme někdy doslova bombardováni nízkými myšlenkami a emocemi svého nejbližšího okolí, společenskými zvyklostmi i zdánlivými problémy.
Je potřeba si připomenout, že v životě existují pouze dvě oblasti činnosti: vnitřní a vnější. Povede-li se nám řídit se pouze vnitřní silou podle jejího plánu dokonalosti, vnější síly ztrácejí svoji moc.
Nejde o pozitivní vizualizaci naplněných přání, jak tomu učí mnohé esoterické směry, jde o hluboký pocit vlastní vnitřní síly, vnitřního vedení, o schopnost udržet si tento vnitřní pocit uvnitř sebe za každých okolností, doslova se stát tímto pocitem. Napomůže nám k tomu připomenutí si vlastní životní esence, onoho duchovního i energetického potenciálu, který umožňuje našemu fyzickému srdci tepat. Tuto vnitřní sílu můžeme pocitově vnímat zejména během hlubokých meditací, jako záření, je vhodné však si připomínat její existenci i během každodenního života.
Pravděpodobně nyní vnitřně namítáte, že je to nesnadné, osobně s vámi souhlasím, ale jak již velký Mistr říkal: „Široká a dlážděná cesta je cestou do pekel, pouze ta strmá a úzká vede do nebe…“. Snažíme-li se dosáhnout mistrovství uvnitř sebe sama, je to vlastně to nejtěžší, co jsme si mohli vybrat, ale když se podíváte například na špičkové umělce, vynálezce, sportovce, žádný z nich nedosáhl vítězství pouhým naříkáním, odsuzováním soupeřů či bezcílným brouzdáním po internetu, každý z nich musel dát do svého vítězství doslova „sám sebe“, svůj čas, svojí energii, plné zaměření svého vědomí.
Prostřednictvím analytické mysli je nám umožněno důvěřovat různým senzačním informacím, které jsou nyní v tak hojné míře dostupné např. na internetu. Záleží však pouze na každém z nás, zda alespoň stejným způsobem, nejlépe však mnohem více, budeme věnovat důvěru svým niterným pocitům, tedy sami sobě, našemu nejhlubšímu nitru, zda budeme tyto své niterné pocity i žít, tedy prezentovat v každodenním životě.
Pokud usilujeme o to, abychom co nejvíce pronikli do svého nejhlubšího nitra, přímo ke své duchovní podstatě, jedná se o ten nejmocnější prostředek k uvolnění vnitřní síly lásky, moudrosti a pravdy, které však chtějí být vyjádřeny v každodenním životě, nikoliv jen v meditačních postupech a zvnitřňování se.
Naše pocity, které pravdivě vyjadřujeme svými činy, jsou energií-vědomím Nejvyššího Zdroje, jenž skrze nás jedná. Záleží tedy jen na nás, zda i v těch těžkých životních lekcích udržíme čistotu, pravdivost toho, kým ve skutečnosti JSME, či kvalifikujeme čistou a zářivou energii-vědomí nepravdami o tom, kým skutečně uvnitř sebe sama JSME….

VNITŘNÍ SÍLA – nalezení sebe sama
3. část

Vnitřní sílu hledáme uvnitř sebe sama během celé naší  osobní cesty životem. Obvykle začíná v momentě, kdy jsme se jako děti snažily prosadit své názory, tolikrát jsme byli považováni za „bláhové“, „životem nezkušené“, ale přitom jsme vnitřně cítili, že máme svoji pravdu. Projevit tuto vnitřní pravdu však přestavuje vynaložit vnitřní sílu, která většině z nás jako dětem chyběla.

Naše skutečná vnitřní síla se však může projevit, jen pokud máme víru, víru v sebe sama, víru v správnost našich pocitů, myšlenek a činů.

Zkusme se tedy nyní zamyslet nad tím, komu  a jakým způsobem, v jakých opakovaných životních lekcích předáváme svoji vnitřní sílu?

Kdy nám tak málo schází, abychom co nejvěrněji projevili to, kým skutečně jsme, ale vlivem různých společenských masek, šablon, očekávání našeho okolí, prostě svoji vnitřní sílu doslova stáhneme a necháme sebou manipulovat, zastrašovat či se raději přizpůsobíme okolnostem? …

Z pohledu sjednocení polarit  magnetického a elektrického aspektu  životní energie (tzv. mužského a ženského principu) je projevená vnitřní síla sjednocením záporných a kladných  energií – emocí, kdy vzniká určité rozhodnutí, které pokud je správné pro naši osobní životní cestu,  doslova rozšiřuje, pozvedává naše vědomí, a toto rozhodnutí je skrze naši vnitřní sílu vyzářené do našeho života formou určitého „pevného rozhodnutí“, činu, to my sami se skrze něj vyjadřujeme, jsme touto vnitřní silou, jsme tímto poznáním.

Pokud však pod vlivem různých okolností tuto vnitřní sílu stáhneme zpět, můžeme se domnívat, že „takto je to lepší“, ovšem naše vědomí – energie klesají na úroveň  vědomí – energie dimenzionálního pásma toho člověka, situace či činu, kam jsme svoji osobní vnitřní silu dobrovolně snížili.

Chceme-li postupovat po své osobní cestě duchovně-energetického vzestupu vědomí směrem vzhůru, je vhodné občas či pravidelně provádět „revizi“ odevzdávání osobní vnitřní síly, neboť pak ony četné duchovně-energetické postupy, které pravidelně provádíme za účelem zvýšení vědomí, doslova anulujeme odevzdáváním své osobní vnitřní síly jiným.

Vnitřní síla je úzce spojena s pocitem lásky, neboť zejména ve fyzické realitě, ale i v dimenzích vyšších, bez aspektu skutečné duchovní lásky to, co je projevené, je pouhou iluzí, která se nezaznamenává na „harddisk“ naší duchovně-energetické šablony stvoření. Pouze skrze skutečný hluboký pocit lásky k životu lze projevit opravdovou vnitřní sílu, prostou sobeckých motivů, onu sílu, která pozvedá VŠECHNY a VŠE….

HOLOGRAM ŽIVOTA

Docházíme k důležitému poznání, že duchovně-energetický vzestup přináší lidem, kteří jsou připraveni k vědomé účasti jako spolutvůrci s kosmickými zákony Nejvyššího Zdroje, dar svobody změnit jejich životy. Nikdo z lidí nedosáhne suverenity, dokud ze svobodné vůle neprokáže poslušnost kosmickým  zákonům, požadujícím ve fyzickém vtělení vyzařování ctností a skutečné duchovnosti vysokých dimenzí. Čím více člověk žije během každodenního života tyto ctnosti, daří se mu žít ve  větší harmonii a svobodě. Duchovně-energetický vzestup tedy zahrnuje revoluční změnu vědomí – odvrácení se od života plného sobeckého chování, jakož i od nevědomých negativních vlivů a povznesení se k zdokonalení – doslova posvěcení našeho životního plavidla – fyzického těla i analytické mysli, které mají následovat dokonalost šablony stvoření, aby mohly přijmout vysoké energie-světlo nejvyšších dimenzí Zdroje.

Naše jednotlivá energetická pole včetně těla fyzického, jsou dle přesných zvukových měřítek vnořena do šablony harmonických rozměrů, přesně odpovídajících rámci vesmírné šablony. Vše, co kdy existovalo v tomto vesmíru je zaznamenáno v této vesmírné šabloně. Fyzická anatomie, celý náš energetický systém – tělo fyzické, emocionální, mentální i duchovní,  odpovídá tedy přibližně vesmírné šabloně  tohoto vesmíru a naše životní cesty se vyvíjejí prostřednictvím této šablony a spirál spojujících naší osobní šablonu s tou vesmírnou.

Hologram je projevem vlastností světla, způsob, jak se světlo polarizuje, zhušťuje a šíří, jak světlo ovlivňuje vše kolem.. To co nazýváme „realita“ je vlastně promítání iluze v časovém rámci vesmírného hologramu. Hologram je vytvořen spojením řady frekvenčních sítí magnetické i elektrické polarity, nebo též – jinak řečeno – spojením více vrstev šablon na základě vzorů vesmírné geometrie. Vesmírný hologram zahrnuje všechny časové cykly, stejně  tak však i počátek i konec – a to vše simultánně, a to tak, jak se multidimenzionální vědomí vyvíjí během kompletní alchymie času a prostoru. Určité instrukce ohledně kolapsů mřížek, kolapsu os času, které již proběhly v dávných dobách z hlediska lineárního času, nám pomáhají pochopit, co se děje v této době s celou planetou, tedy během konce vzestupného cyklu .

Fyzické tělo je lehkým holografickým projektorem, lidský centrální nervový systém zpracovává elektrické impulsy přenášené z DNA kódu, jenž dále neurologicky přenáší do mozku pokyn k vnímání externích obrázků jako kontextu reality.  Tyto elektrické impulsy přenášené z multidimenzionální energetické podoby DNA kódu by měly být projeveny (tj. magnetizovány) ve fyzické realitě. Člověk může zažívat pouze úrovně té multidimenzionální reality, která byla naprogramována do kódu jeho multidimenzionální energetické DNA a osobního šablony stvoření (více-dimenzionální mřížky – v této vesmírné časové holografické šabloně 12ti dimenzionální). Stáváme-li se vědomými spolutvůrci jako skutečně duchovní lidé, jsme pak schopni řídit své emoce, myšlenky i činy a měnit svůj tzv. osud.

Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím