Studijní články

/Studijní články
Studijní články2020-06-04T18:30:27+00:00

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 2. část

červen 2020

Ti, kteří kráčí po stezce vzestupu, stezce transformace a rozšiřování vědomí, by neměli zapomínat neustále zpochybňovat svá přesvědčení (mentální šablony, že něco je a může být pouze tak a tak, získané ze šablon společnosti, filozofie, náboženství, literatury, internetu atd….) a měli by si vědomě a pravidelně potvrzovat své přímé vnitřní zkušenosti, získané osobní poznáním.

,,Sobecký tyran“ druhé zastrašuje, aby si udržel nadvládu, zatímco ,,soucitný vůdce“ slouží vizi nejvyššího potenciálu pro všechny. Je nezbytné se doslova  stát svou vnitřní pravdou, být věrni svému vnitřnímu pocitu skrze srdce za současného rozvíjení etického přístupu a  síly charakteru, což je ten nejlepší způsob, jak zůstat duchovně-energeticky probuzení a bdělí.

Též je důležité se učit praktikování moudrého soucítění, pokud ještě není v člověku na jeho cestě transformace a rozšíření vědomí tato kvalita přirozeně přítomna. Moudré soucítění je důležitým aspektem průběžného rozšiřování vědomí.

(úryvek z nových studijních skript „Světlo stezky poznání 2. část – Vědomí”, jejichž dálkové studium bude zahájeno v průběhu června, více informací mailem přibližně 3 dny před “spuštěním studia”)

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ 1. část

Vlastně tak,  jak člověk pokračuje  ve svém vnitřním životě a celém ději  duchovního přerodu, budou výzvy sílit a přibývat, což je přirozené,  je vhodné zvážit, jakým výzvám čelí malé dítě, a porovnat to s těmi, s nimiž se setkává dospělý člověk. Při dospívání, dozrávání, fyzickém, psychickém či duchovním, se samozřejmě mohou zvětšovat výzvy, jimž člověk čelí, a odpovědnost, kterou je  schopen převzít,   dá se říci, že s jeho zráním ve světle vnitřních duchovních sfér toho od něj jeho duševní rodina (monáda), duchovní rodina, i zákony proudění energie-vědomí Nejvyššího Božského Zdroje  (boží vůle) budou žádat více, protože nyní již má schopnost se pustit do skutečné, hlubší duchovní práce,  a to jak uvnitř, tak  i navenek.

Další záležitostí bývá obvykle u tzv. vyšších duší, které se inkarnovaly buď méněkrát, či vícekrát zažívaly pouze pohodlí vyšších světů i zde na Zemi, že mají prokázat odolnost, ale i víru ve své vnitřní světlo v okolnostech poněkud méně pohodlných (např. těžší životní podmínky, zahrnující fyzickou, vztahovou, profesní, společenskou oblast), aby tímto způsobem tyto vysoké duše doslova obhájily „své vnitřní duchovní světlo“ na úrovni nejkrajnějšího bodu Stvoření, tj. ve fyzické realitě.  U nich poměrně často dochází k revoltě, k odmítání určitých situací, neboť je neznají a aspekty jejich duševní energie se teprve učí v těchto nových nepříjemných podmínkách existenci a přimknutí se k vnitřní životní jiskře doslova „ať se děje, co se děje“. Velmi často pak dochází, z důvodu nepohodlnosti dané situace a nedostatku informací, jak ji dokonale ovládnout,  spíše k roztříštění duševní energie, než k onomu vyžadovanému „přimknutí“ k vnitřnímu duchovnímu světlu…

(úryvek z nových studijních skript „Světlo stezky poznání”, jejichž dálkové studium již bylo zahájeno, termín pro následující studijní skupinu je přibližně polovina června 2020).

Vzestup vědomí   versus  šablona

kolektivního vědomí

(nový úryvek, vložen v červnu 2020)

Jak je tomu tedy ve vztazích rodinných v lidském smyslu?

V případě, že vyspělá duše nenajde sama sebe, svůj potenciál a duchovní podstatu, jež v sobě má, a nemá vyspělé duše za opatrovníky  („rodiče“), pak je často zmanipulována těmito, jež ji udržují na určitých dávkách emocí či tzv. pomoci z lidského pohledu, kdy ji vštěpují „své“ omezené vnímání života a existence, snaží se ji poučovat o nemožnosti vyšších světů a nutnosti „zařadit se“ do společnosti zde.

A jelikož velmi častou charakteristikou takové duše je, že má extrémní potřebu lásky, jinak skomírá a je velmi trýzněna, pohasíná. A tak je zde živena na „umělé a nízké  stravě“  lidských emocí a nedostatku pravé lásky.

Skutečně,  je velmi těžké odlišit a rozlišit, které postoje jsou upřímné a které manipulativní. Mluvíme zde tedy o síle, kterou pocit sounáležitosti disponuje, a o to víc pro vyspělé duše. Jediné, co nám v této záležitosti pomůže nastavit správné pravdivé rozlišování je stav energie, stav lásky, a též čas, ale především a to opravdu především,  pohlédnutí sami do sebe, a zjištění, zda ta či daná okolnost, člověk, či situace se nedotýkají a nehrají na naše slabé stránky a iluze. Opět zde platí, poznej sám sebe, staň se co nejvíce tím, kým skutečně TY JSI,  a to tě osvobodí.

Jak bychom se měli bránit setkání s falešnou sounáležitostí?

Správná prevence je znát sebe a své iluze… tj. postupně se zbavovat iluzí a mít zmapované své slabé stránky. Neboť právě na tyto se napojuje odpůrčí část bytí,  a tím i její přisluhovači i či prostřednici. Řešením je také dostatečná informovanost i v pozemských záležitostech, jako jsou bankovní, firemní i společenské zvyky, chování, triky, atd. Tedy znalosti a informace o pozemských záležitostech. Nesetrvávat v nevědomí v žádné z rovin.

(ukázka ze studijních skript “Vzestup vědomí versus šablona kolektivního vědomí”)

Labutí píseň

21. února 2020

Symbolem rytířů kulatého stolu byla labuť, která představuje zasvěceného, uschopňuje ho  levitovat vzduchem, být mistrem pocitového elementu vody a skrze její speciální schopnosti  (dlouhý krk a ostré oči) být schopen hledět skrze vodu a také objevit elementy „hlubin“. Stále  znovu používá Wagner labuť jako symbol mystického zasvěcení. Stará severská mytologie vypráví o tom, jak šlechtici této doby pěli svou „Labutí píseň“. V dnešní době interpretují lidé toto  jako doznání, že selhali, porážky a vzdání se osudu. Ale v dřívějších dobách bylo těm velkým a  vznešeným dovoleno, po ukončení boje na Zemi zpívat Labutí Píseň a tím zvýraznit, že dosáhli stavu zasvěcence, že hodlají vystoupit do svobody bez omezení materie.

 Lohengrin je zejména příběhem důvěry a víry. Aspirantka (Elsa) stojí před karmickou radou. Její ochránce (a dvoupaprsek) přijíždí na labuti (mystické síly jsoucí pod kontrolou mistrovství), aby ji podpořil. Ona ho musí přijmout, aniž by v ní vznikla zvědavost a aniž by zapochybovala o jeho čestnosti, s čímž souhlasí. Pak přijde zkouška, během které  zasévá její sestra Ortrud  do jejího vědomí pochyby o pravé identitě Lohengrina . Elsa  podlehne sugesci pochyb,  a ztrácí tím právo na jeho přítomnost. Lohengrin volá svou labuť, která zůstává u Elsy, aby ji  mohl alespoň v menší míře  podpořit. Ačkoliv Elsa ztratila přítomnost zasvěcence, zůstala labuť u ní, neboť taková je milost života.

Jednoho dne zůstává i žák Světla sám a je odkázán na Světlo ve svém vlastním srdci, aby se rozhodl pro povahu svého učitele, ne podle jeho jména, jeho osoby nebo jeho dědictví. Od této chvíle na něj budou útočit všechny síly pochyb a nejistoty z jeho nitra a z vnějšího světa. Toto je rozhodující okamžik v životě žáka Světla, jenž by vyvolen pro více než obyčejné spojení s Mistrem Světla. Jestliže pochyby a nejistota nabývají převahy, takže žák nemůže akceptovat Mistra, tak jak se to stalo u Lohengrina, musí učitel ustoupit a menší Světlo převezme ochranu životního proudu až  do pozdějšího života…

(ukázka z  nově upravených manuskript SEDMÝ PAPRSEK, k dostání od 13. března 2020)

Vztahy a jejich odraz v energetickém poli

29. ledna 2020

Na úrovni duchovní zralosti si uvědomujeme skupinu duchovních životních jisker, od níž jsme třeba na úrovni hmotné reality vzdáleni, ale jejíž součástí jsme na vyšších rovinách Existence, a můžeme též spatřit značné  planetární problémy, kterým čelí lidstvo, a to v současnosti i v dlouhodobém horizontu

Zde tedy lze mluvit o „vědomí skupiny duchovních životních jisker“ inkarnovaných na této planetě. Skutečně duchovně zralý člověk nechce zvyšovat  žádným způsobem negativní energii, utrpení nebo způsobovat bolest.

Duchovní zralost je stav, u něhož je identifikováno „co nejčistější vědomí životní jiskry JÁ JSEM“ ,  a který uznává, že duchovní vzestup vědomí  je součástí děje, kdy je hlavní příčinou toho,  co se děje ve fyzické realitě, to, co je vytvářeno v realitě nejbližších vyšších dimenzí, neboť se ve fyzické realitě nic neprojeví bez předcházející duchovně-energetické příčiny.

Charakteristickým znakem duchovní zralosti je opravdové přijetí zodpovědnosti  za to,   kam člověk zaměřuje pozornost, energii a pozornost, čímž lze odraz vztahů (těch vnějších i vnitřních) pozorovat ve svém každodenním životě mnohem snadněji, a čímž každý z nás může vědoměji postupovat na své osobní cestě transformace a vzestupu vědomí, ovlivňujíc tak pozitivně vědomí planety, ale i celé galaxie, vesmíru….

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia: 14. února 2020)

29. ledna 2020

Souhrn energie našich myšlenek a vyřčených slov provádí výběr postupu našeho vědomí směrem „dolů“ či „nahoru“, čímž jsou do našeho života přiváděny situace a osoby dle frekvencí námi vyjádřených myšlenek (naplněných pocity)  a slov.

To znamená, že volbu své reality vytváříme prostřednictvím nashromážděné energetické rezonance. Jedná se o průměr  jednotlivých myšlenek, emocí, jednání a chování, které se vyrovnávají s celkovou frekvenční rezonancí energie. Tato celková frekvenční rezonance je pak pro nás  rozhodujícím faktorem, který vytváří následně naší každodenní  realitu, což opětovně potvrzuje fakt,  že  disciplína a ovládání vnitřních myšlenek jsou nesmírně důležité, protože tyto myšlenky ovlivňují kumulativní energii (myšlenek, pocitů, činů) , tj. dle zákona shody frekvenční rezonance pak vytvářejí naší osobní realitu. Jako příklad si můžeme uvést, že např. během provádění afirmačních vzývání  vzýváte vysoké duchovní světlo, ale „tak nějak mělce :-(“, bez skutečného hlubokého procítění, a pak se během dne necháte stáhnout do vibrace strachu, smutku, lítosti, atd., jež  skutečně hluboce procítíte /byť nechtěně/, a vaše realita je poté ovlivněna právě onou kumulativní energií, v níž převládá nízká vibrace….)

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia: 14. února 2020)

VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

29. ledna 2020

….a tak duše, jíž se zde na Zemi nedostalo důvěry a sounáležitosti,  a ani nemá vědomé spojení se svou duševní a duchovní  rodinou, ale má silnou vůli a touhu stát sama při sobě a uspět svůj život a to ve smyslu nalezení a projevení své skutečné podstaty, si tak vyvine velmi silné „duševní svaly“, a následně je opatrovníkem ostatních duší, které může provádět na cestě k osvobození a procitnutí. Pravda, skutečně tato cesta není snadná, ale vždy existuje řešení.

Přece jen zde ale zůstává jeden malý „háček“, a to: čisté a vysoké duše, jež se sem inkarnovaly a zažily jakoukoliv variantu osudu se svými „opatrovníky“ (tj. rodiči), vlastní  určitý druh naivity, neboť v sobě nemají záludnost, jsou dávající, ať již jejich osud byl jakkoliv těžký pro jejich lidské já, jsou zde, aby svým duševním i duchovním jasem  pozvedaly tento svět, všechny ve svém okolí. Nezáleží na tom, jakou činnost zde v lidském měřítku vykonávají, najdeme je v rozličných profesích, ale poznáme je podle jejich naprosté čistoty, až dětskosti, a přesto přinášejí nejvyšší a nejhlubší rozměry moudrosti a poselství z vyšších světů,  a dále až za nimi.

Co se tedy těmto duším na Zemi často děje? Velmi snadno jsou „zmanipulovány“ pokud jim lidské či jiné (a i nižší) bytosti, jež jsou zde inkarnovány v lidských tělech, nabídnou pocit „domova“, a to, že se o ně „zajímají“.  Tj. vycítí v nich jejich potřebu „sounáležitosti“, která je přirozeným stavem vyšších světů,  a snaží se jim vytvořit stejný pocit i zde.

Jistě že, říkáte si, vždyť Země má spět k vytvoření i domova jako je domov ve vyšších světech. To jistě ano, ale… Je nutné tento vzestupný proces odlišovat od manipulativních sklonů  koho či čehokoliv, kdo se těmto vysokým duším snaží vnuknout umělý pocit sounáležitosti.

O čem je zde tedy konkrétně řeč?

Nic vám to nepřipomíná?

Tak například, slogan banky: „S námi budete v bezpečí“, slogan cestovní kanceláře:  „Postaráme se o vás, abyste byli všude ve světě jako doma“. Firemní triky různých institucí na jejich klienty, jež jim vytvářejí pseudo-domovské prostředí, aby své klienty omámily… Zde je to celkem „průhledné“ (i když ne vždy a pro všechny), ale zrovna tak je tomu ve vztazích, profesních, společenských, partnerských ale i rodinných.

(více informací v nových studijních skriptech „Studijní workshop VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ, zahájení studia od 21. prosince 2019)

Vztahy a jejich odraz v energetickém poli

14. ledna 2020

V našem vědomí se původní zkušenost, kdy jsme byli  během určité životní lekce někým duševně zraněni (resp. nechali jsme se zranit), překrývá, a na jejím místě nalézáme velmi často  apatii nebo lhostejnost,  tedy nástroje psychiky, které jsou určeny k zakrytí bolestnějších zážitků pocitu, že láska v tomto vztahu  nebyla možná. Důvody pro to jsme v minulosti nemuseli znát, a mohou nám být neznámé dodnes, a izolace přesto přetrvává.

Abychom mohli učinit krok k budování mostu přes záliv odcizení, je potřeba vlastnit  srdce, jež není ochotno přijmout nezájem  či lhostejnost jako řešení problémů nebo jako přístup k životu.  Musíme být ochotni nechat i přes zdánlivě zraněnou duši své srdce rozšířit natolik, aby byl možný větší zájem, a z tohoto zájmu může vyrůst ochota zakusit původní zranění a původní rozhodnutí stáhnout se.  Bez ochoty vzdát se lhostejnosti či apatie  není duše schopna postoupit za pohodlí pocházející z toho, že  nemusí něčemu čelit, a může setrvat, a to  někdy i celý život  tam, kde ji nic nerozrušuje,  ale kde také nic neroste, natož aby probíhal vzestup vědomí, neboť duše je tím spojujícím článkem mezi vědomím fyzické reality a tzv. „duchem“ (vědomím ve vyšších duchovních dimenzích existence).

Duchovní nebo karmické pouto mezi členy rodiny bývá velmi silné, odráží rozhodnutí, jež duše učinily ohledně toho, že se sejdou v rodinných uskupeních, aby podpořily navzájem své učení, aby si zajistily možnost odpovídajících výukových životních lekcí…..

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia:14. února 2020

Leden 2020

Většinou jsme v zajetí četných pozemských energetických polí, aniž si to uvědomujeme, protože jsme na to zvyklí a považujeme to za „normální“ (elektro-magnetické pole rodiny, zaměstnání, místa, kde bydlíme, činností, kterými se ve volném čase zabýváme atd.). Pokud se z nich v průběhu vývoje s láskou a porozuměním získaným skrze pochopení jejich existence vymaníme, překvapí nás, jak se náhle cítíme svobodni.

Rozhlédneme-li se pozorněji, spatříme, že všude působí požadavky na naše energetické pole. Celý život se odehrává prakticky na energetickém základě. Tvoří jej energie z emocí a myšlenek, které se dokážou více či méně vtěsnat do silného energetického pole. Podobným způsobem nás energeticky  svazují vzory (šablony) tzv. vhodného a společenského jednání a výchovy.

Čím více vyplňují energetické osobní pole požadavky a povinnosti dle „šablon“, tím menší je volný inspirující přítok energie z vyšších dimenzí. Čím více napětí vyžadují naše povinnosti dostát všem tzv. závazkům, tím silněji je blokována energie našeho aurického pole. S požadavky zaměstnání a rodiny se sice z vlastní vůle vyrovnáme, ale za cenu vnějšího tlaku na aurické pole. Příčiny tohoto vnějšího tlaku bychom však měli hledat ve svém nitru.

(úryvek z připravovaných studijních skript VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY, zahájení studia: konec ledna/začátek února 2020.

VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ

Lidé, kteří jsou ovládáni programy uměle vytvořené šablony kolektivního vědomí, ale bohužel i hodně z těch, kteří se snaží delší dobu usilovně pracovat na vzestupu svého vědomí, většinou působí z pohledu osobního já, tzn., že jsou přesvědčeni, že jsou nějakým způsobem bezvýznamní a bezmocní, a snaží se tento nedostatek napravit.

Ego hledá energii zvnějšku, aby našlo své ověření a završení pocitu moci. Věří, že jakmile dostane více (peníze, lepší partner, lepší práce, lepší dům, více prázdnin, ale více psychických schopností, více požehnání v osobním životě, atd.), bude konečně šťastné, či bude mít pocit „ svého naplnění“….

Ale ono „osobní já“ ve skutečnosti nemůže být nikdy skutečně šťastné, každopádně ne na dlouho, protože přirozenou vlastností ega je cítit se neúplné.

Když tedy prožíváte perspektivu svého ega, máte pocit, že vám něco schází, a život přes tento objektiv není příliš zábavný.

Ego je velmi aktivní, zejména pokud jde o romantické vztahy, protože vztahy jsou tím, kde jsou lidé nejzranitelnější.

Každý člověk se v minulosti někdy cítil zklamán nebo zraněn vztahem; nosíme vzpomínku na tuto ránu do dospělosti (někdy nevědomě).

Pokud je ve vás citové zranění stále aktivní, přitáhnete lidi, kteří zdůrazní stejný pocit.

Například, pokud je vaše zranění z dětství soustředěno kolem pocitu odmítnutí nebo nezájmu, je pravděpodobné, že se v dospělosti ve svých vztazích budete cítit podobně

Vaše podvědomí je naprogramováno tak, aby k vám přivedlo lidi, kteří aktivují vaše podvědomé emoční zranění, čímž se vám nabízí možnost růstu.

Možná vám to připadá, že se jedná o značně obtížnou součást procesu transformace vědomí. Zkuste se však nad tím zamyslet jinak, a to tím způsobem, že si s vašimi „protivníky“ vyměňujete zranění, abyste je mohli konečně uzdravit.

Nemůžeme uzdravit nic, co necítíme nebo nevidíme; nemůžeme uzdravit věci, které jsou v podvědomí, onen nepříjemný pocit musí vyjít do vědomí, abyste jej mohli poznat, uzdravit, abyste svým vědomím z něj vyrostli….

Určitě se nyní ptáte vnitřně, ale jak to mám udělat?

(více informací v nových studijních skriptech „Studijní workshop VZESTUP VĚDOMÍ versus ŠABLONA KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ, zahájení studia od 21. prosince 2019)

Odpovědi na otázky různých studijních podkladů + doporučení

A ještě jedna otázka k polaritám: Pokud jsou na základě různých polarit k sobě přitahovány galaxie, slunce, hvězdy, planety ale i lidé, vzniká takováto přitažlivost mezi všemi lidmi, a nebo, jen mezi některými? A na jakém základě?
Odpověď: Většina tzv. „přitažlivosti“ zde ve fyzické realitě na Zemi je způsobována tím, že je k sobě přitahují karmické lekce, nikoliv aspekty proudění energie-vědomí Nejvyššího Zdroje, tj. polarity . Zde je potřeba si uvědomit a přijmout, že ve fyzické realitě platí zákony nejnižší frekvence, tudíž ač je např. k někomu přitahován zdánlivě ideální partner, jedná se zde o poznání, že to, co má on v sobě, máš též – tudíž se jedná o životní lekci karmické povahy, kdy Ti dotyčný zrcadlí Tvé nevědomé energie (či též i nevědomé energie Tvé rodové linie)…. Zákon rezonance (tj. podobné k podobnému – jednoduše napsáno), začíná od 4D a výše…

“Schopnost přijímat skutečnost, že život probíhá v různorodém společenství.”

Nedokážu rozkrýt,  o jaké různorodé společenství se zde přesně jedná. Napadá mne spousta možných, ale smysl věty mi bez pochopení, o jaké společenství je zde řeč, uniká. Jaké různorodé společenství máš zde na mysli? 

Odpověď: V tomto slovním spojení „různorodé společenství“ mám na mysli to, že život ve fyzické realitě, ale i těch nejbližších vyšších dimenzích se neodehrává pouze v tzv. „dobru“, či v tzv. „zlu“, že jsou zde lidé dobří hodně, dobří méně, moudří méně i více, že někteří vyhledávají společnost, jiní se jí straní, někteří se jeví jako duchovní, přitom používají k manipulaci psychické síly, někteří se jeví jako ubozí a přitom jsou to zářivé bytosti. Prostě zde je potřeba vzít v úvahu, tj. zažít, přijmout a zapracovat zkušenost, že: různorodé společenství zahrnuje „ +“ a „–„ všech osmi dimenzí a psychicko-energetické vztahy v nich působící, tedy ty, které jsou v souladu se Zákony proudění energie-vědomí Zdroje a ty, které nejsou a u tohoto zapracování hlavně neztratit svou duši (duševní energii ) na jakékoliv úrovni 1. až 9. dimenze…

(další otázky, odpovědi + doporučení pro osobní duchovně-energetickou činnost jsou zahrnuty ve studijních skriptech “Odpovědi na otázky různých studijních podkladů, bližší vysvětlení studijních materiálů uplynulého období v kontextu s konkrétními dotazy + doporučení pro další studium”)

Zůstaňte s námi v kontaktu