Studijní workshopy

/Studijní workshopy
Studijní workshopy2020-10-30T14:17:08+00:00

WORKSHOP

VÝBĚR MEDITACÍ DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

Stručný obsah studijních skript:

 • nově aktualizované a rozšířené meditace duchovního učení o Já Jsem,
 • nově aktualizované a rozšířené dekrety,
 • projev Mistra J.
 • nově aktualizované a rozšířené meditace Shambally

Počet stran studijních skript, formát PDF: cca 42 A4

Bližší informace o studijních skriptech (pouze pro členy studijních skupin) zasílám mailem.

(studium již bylo zahájeno….)

STUDIJNÍ WORKSHOP

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ – 2. část “VĚDOMÍ”

 • Rozšiřování vědomí, vnímavost
 • Způsoby myšlení
 • Expanze a stažení energie-vědomí
 • Obranný postoj osobní já (ega)
 • Přirozenost vědomí, hlubší úrovně vědomí
 • Stezka rozšíření vědomí
 • Pozorování funkcí mysli, klidný bod vědomí
 • Vrstvy mysli osobního já (ega)
 • Vědomá mysl
 • Životní jistoty…
 • Odstranění falešné identity osobního já (ega)
 • Svoboda vědomí
 • Hledání duchovní pravdy
 • Sebeláska a úcta k vnitřnímu božství
 • A další informace, které mohou sloužit jako svítilna na vaší osobní stezce poznání....

Součástí těchto studijních skript jsou opět i otázky, vztahující se k jednotlivým tématům,  jejichž osobním zodpovězením lze lépe pochopit nabízené informace, jakož i jejich použití v každodenním životě, tj. na své osobní stezce poznání.

/studium již bylo zahájeno…/

STUDIJNÍ WORKSHOP

SVĚTLO STEZKY POZNÁNÍ – 1. část

Stručný obsah studijních skript:

 • rozlišování skutečného duchovního světla od toho „falešného“ (astrálního)
 • základní projevy životní jiskry při vstupu do fyzické reality
 • očista duše a spojení s vnitřní životní jiskrou
 • duchovní uzdravení
 • souboj psychických a duchovních sil skrze jednotlivce
 • vnitřní vědomí
 • fáze růstu a vývoje vnitřního duchovního vědomí
 • světlo na stezce poznání
 • cykly na stezce poznání
 • pravá podstata poddání se vyšší vůli

Součástí těchto studijních skript jsou opět i otázky, vztahující se k jednotlivým tématům,  jejichž osobním zodpovězením lze lépe pochopit nabízené informace, jakož i jejich použití v každodenním životě, tj. na své osobní stezce poznání.

(studium již bylo zahájeno….)

VZTAHY A JEJICH ODRAZ V ENERGETICKÉM POLI VZESTUPUJÍCÍHO VĚDOMÍ

SKRZE VNITŘNÍ POSTOJE A VNĚJŠÍ VLIVY

 

Vztahy představují naše spojení  s ostatními lidmi na úrovni fyzické reality, ale velmi často i skrze emoce a myšlenky v nejbližších realitách těch vyšších, nepoznaných  dimenzí Existence.  Ačkoliv vztahy můžeme popisovat jako dobré či špatné, nejsou ničím jiným, než energetickým protínáním karmických energií na různých úrovních dimenzí a možností  jejich proměny (transformace).  Během transformace vědomí si člověk začíná uvědomovat, že vše je jen a pouze energie a vědomí (či nevědomí v případě karmických vlivů), jejíchž proudění má svůj účel,  přivést nás blíže k celistvosti uvnitř  nás samotných. Odraz těchto energetických protínání zažívá člověk denně během různých životních lekcí, a záleží pouze a jen na jeho vnitřním postoji skrze hlubší uvědomění si důvodu jejich existence a působení.

Během studia těchto studijních skript se zaměříme na:

 • dva základní významy vztahů během cesty transformace vědomí
 • manželské i mimomanželské vztahy
 • rodinné vztahy a jejich vliv na vzestupující vědomí
 • vliv vztahů na energetické pole
 • sladění rodových pamětí, síla odpuštění v kontextu vztahů
 • transformace osobních časových úseků
 • energie vědomé pozornosti
 • + další informace k tomuto tématu

Součástí těchto studijních skript jsou i otázky, vztahující se k jednotlivým tématům,  jejichž osobním zodpovězením lze lépe pochopit nabízené informace, jakož i jejich použití v každodenním životě.

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop

DUCHOVNÍHO UČENÍ O JÁ JSEM

VĚDOMÁ VDĚČNOST

Pocit vděčnosti nás provází, či alespoň by měl, od našeho dětství. Byli jsme vděčni, když nás například naše maminka hřejivě objala, když jsme dostali své oblíbené jídlo, když…..

Jako děti jsme tedy automaticky pocítili tento posvátný pocit, který se však u hodně lidí během jejich cesty životem změní na automatické přijímání všeho, co od lidí i života každodenně dostávají. A právě z důvodu této „automatizace“ je vhodné si připomenout, že „vědomá vděčnost“ zahrnuje zejména uvědomění si daru života, daru lásky, daru spřízněnosti, ale samozřejmě i darů, které skutečně rozzáří naši duši, neboť je ke své záři potřebuje, byť na jakékoliv úrovni:

 •  fyzické reality: může to být například i nová kabelka, díky níž se cítí dívka či žena mnohem lépe :-), nový oblek pro pány atd.
 •  emocionální úrovni: například, když vás doslova duševně podrží a pozvedne partner/-ka, přítel, dítě, rodič
 •  mentální úrovni: například dobrá rada, která vede k pochopení momentální  životní lekce
 •  duchovní úrovni: přísun nových informací, které vám pomůžou k hlubšímu odhalení informací o sobě samotném.

Tento „vědomý pocit vděčnosti“ je potřeba si tudíž hlavně uvědomit, procítit a být  s ním zcela zajedno na všech rovinách vědomí své existence. informace, jakož i afirmační vzývání, které je na konci těchto studijních skript, vám může dopomoci k hlubšímu pochopení důležitosti „vědomé vděčnosti“, jako klíči k obnovení proudění energie mezi vámi a  energií-vědomím Nejvyššího zdroje, od NĚJ k vám a od vás k NĚMU, zajišťujíc tak onen KRUH ŽIVOTA, KRUH POZNÁNÍ…

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop VZESTUP VĚDOMÍ

versus šablona kolektivního vědomí

Kolektivní vědomí lze popsat jako  energetickou šablonu, systém víry, chování, myšlení, re-akcí atd., analytickou myslí si jej můžeme představit jako otisk, který je energeticky živen tím, že určití jedinci k němu přilnou svou pozorností, myslí, názorem, způsobem života.

Samozřejmě vzestupující vědomí během své cesty doslova naráží na “mantinely” této šablony (otisku),  protože rozšiřující se vědomí nemůže přijatelně akceptovat to, co již přesáhlo.

Obsah studijních skript:

 1. Vysvětlení uměle vytvořeného otisku vědomí (šablony)
 2. Přirozená šablona vědomí
 3. Aspekty fungování uměle vytvořeného otisku vědomí
 4. Vědomí z pohledu multidimenzionální podstatě
 5. Sounáležitost ano či ne?
 6. Pohled kvantové fyziky
 7. Tři silné meditativní postupy

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop duchovního učení o JÁ JSEM 

„VĚČNÉ SVĚTLO“

Psychologické bloky, které brání proudění životní i duchovní energie v naší duši i celém systému fyzického těla-duše-vědomí jsou výsledky rozhodnutí, které jsme  učinili v minulosti,  tyto volby byly založeny na stavu vědomí, které jsme měli v té době, a na okolnostech, kterým jsme v té době čelili, není potřeba se tedy obviňovat, byly to ty  nejlepší volby, které jsme mohli učinit vzhledem k našemu vědomí a životním okolnostem. Naše duše tedy chce skutečně vyřešit tyto energeticko-psychologické bloky, protože toto je klíčem k nalezení sebe sama ve své hlubší podstatě, k rozšíření  vědomí   a k duchovní svobodě.

Naše duše také ví, že pouze vyrovnáním své karmické energie  a překonáním psychologických bloků bude schopna naplnit své jedinečné duchovní poslání, kvůli kterému původně přišla na Zemi. Jedině odstraněním omezení, která nám brání být tím, kým jsme skutečně,  jsme  schopni pozvednout sami sebe a poskytnout vědomí planety svůj osobitý dar jedinečné životní esence, vnitřní životní jiskry, která vyslala naši duši do vtělení.

Předpoklad ke studiu: minimálně 7. stupeň Duchovního učení o JÁ JSEM, nejlépe též i prostudovaná studijní skripta studijního workshopu HARMONIZACE POLARIT 1. a 2. část

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop duchovního učení o Já jsem 

Harmonizace Polarit 2. část

 

Polarita není sama o sobě “špatná”. Energie-vědomí Nejvyššího Zdroje vytváří uvnitř SEBE SAMA polarizaci, jejímž prostřednictvím se projevuje v nižších úrovních SVÉHO VLASTNÍHO STVOŘENÍ.  Tato JEHO vlastní STVOŘENÍ  se vzájemně ovlivňují, přičemž přirozenou vlastností JEHO jednotek je jejich návrat  zpět do své inherentní jednoty. Existuje tedy přirozený tvůrčí proces polarizace a integrace, problém nastává, když je zpětný tok energie samostatné jednotky (energie-vědomí Zdroje, např. člověk) do integrity se Zdrojem zablokován z jakéhokoliv důvodu, tj. kde jsou přirozené  proudy energie deformovány nebo blokovány. Takové deformace představují  problém, nikoliv tedy  polarita samotná.

Pokud používáme naše energie pro nejvyšší dobro své i těch ostatních, když se věnujeme s čistým srdcem, tj. čistým prvotním pocitem (tj. souhlasným záměrem srdce i mysli) duchovní činnosti, ale i těm každodenním záležitostem, přizpůsobíme-li této čistotě své myšlení, mluvení i jednání, dodává nám to silnou vnitřní duchovní sílu, což posiluje naše vnitřní jádro božské šablony. Cítíme se pak podporováni a vnímáme pokrok v rozvoji svého vědomí na cestě k psychické a emocionální svobodě.

Co z toho pro nás vyplývá?

Jak naše vědomí stoupá po dimenzionálních schůdkách Stvoření, rychleji se nám nabízejí životní lekce, a jejich úspěšným zvládnutím vytváříme větší expanzi tohoto světla i do našeho života, našeho světa, dotýká se toto světlo více a více osob, jež jsou s námi nějakým způsobem propojeny.

Silná afirmační vzývání, která naleznete ve druhé polovině studijních skript, k tomuto velmi napomáhají, zejména k harmonizaci aspektů elektrického i magnetického, jakož i k pochopení, uvědomění si, kde jste event. dělali chyby.

Předpoklad k dálkovému studiu: studium 1. stupně studijního workshopu Harmonizace polarit. Úhrada za studijní skripta ve formátu PDF, včetně možnosti konzultace studijního materiálu mailem: (41 stran A4): 1.440 Kč

Stručný přehled obsahu pracovních skript:

 • význam snů z pohledu psychologie duševní energie
 • význam snů z pohledu multidimenzionální anatomie
 • vědomý (tzv. lucidní) sen
 • snová meditace
 • analýza snů
 • působení vědomí v astrální dimenzi
 • interpretace snů
 • stupně snů a vizí v astrální dimenzi
 • meditace k poznání našich vlastních snových rovin
 • stupně interpretace snů
 • meditace astrální reality
 • astrální bdělost
 • meditační postup vedoucí k bdělému, vědomému snění

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop Klíče k duši 2. část – Duše Atlantidy

Současný  vzestupný cyklus nám všem znovu nabízí příležitost k úspěšnému rozšíření  vědomí, nabízí nám jedinečnou příležitost transformovat těžké záznamy, jež mohou existovat v našem duševním jemně-hmotném energetickém poli, a určit tím nový směr rozvoje  vědomí. Většinou jsme však vedeni touhou poznat důvody našich různých selhání, příčiny našich slabých stránek (chybějící či nesprávně kvalifikovaná energie duše), nedostatečného či nesprávného využívání zvýšeného vědomí, vnitřně se však zejména chceme jednou provždy vymanit z neustálého opakování stejných chyb a tím i stejných lekcí, snažíme se vymanit z onoho ustavičného opakování životních lekcí, a též se postavit konečně k  určitým životním lekcím  jinak…

Obsahem studijních skript (cca 40 stran A4) jsou zejména informace týkající se vzniku energetického záznamu v jemně-hmotné anatomii člověka, které mohou přetrvávat jako nedokonalý program, znemožňující duchovně-energetický vzestup vědomí. Součástí studijních skript jsou silné meditace k tomuto tématu, jakož i opěrné body (otázky), jejichž vnitřním zodpovězením a následným žitím naplněným hlubším uvědoměním si své skutečné vnitřní síly,  lze začít pracovat na transformaci možnosti těchto  energetických záznamů v  jemně-hmotném energetickém poli.

(studium již bylo zahájeno….)

Studijní workshop Klíče k duši 1. část

Náhled studijních skript “Klíče k duši”:

……Vždy, když odmítáme pravdu z důvodu, abychom zůstali spokojeni v námi vytvořených iluzích, přesvědčeních, v námi vytvořených obranných zdánlivě bezpečných a šťastných šablonách života, velmi snadno přijímáme lži. Často býváme přesvědčeni, že určité myšlenky, které lahodí námi vytvořeným šablonám, pocházejí z naší vlastní mysli, avšak byly nám projektovány zvenčí, vždy se jedná o destruktivní chování vůči nám samotným, vůči naší energii, u níž se tento děj projevuje jako její rozštěpení, vznikají u toho též energetická propojení … .

Předpokladem k samostudiu pracovních skript je absolvování či samostudium minimálně 2. stupně Duchovního učení o Já Jsem  doporučeno je předchozí samostudium pracovních skript ze semináře Ki Manna(z důvodu hlubšího pochopení informací v pracovních skriptech tohoto semináře.

Stručný přehled obsahu pracovních skrip – 41 stran A4t:

 • Vysvětlení devíti vrstev jemně-hmotné anatomie z duchovně-energetického pohled
 • Části duševní energie,
 • Původ roztříštění duševní energie
 • Odložené a rozptýlené části duševní energie
 • Získání, sjednocení a integrace  částí  duše
 • Důvody odevzdávání částí duševní energie jiným
 • Silné afirmační postupy k navrácení částí duševní energie

Silná meditace určená k hlubšímu sebepoznání 

(studium již bylo zahájeno….)

 

Zůstaňte s námi v kontaktu